តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុង愛知県

ホテルアクテル名古屋錦

ホテルアクテル名古屋錦 ឬក៏គេច្រើនហៅថា ក្រុងNagoya ក្រុង愛知県 ជប៉ុន។

ホテルアクテル名古屋錦 ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កន្លែងស្នាក់នៅ, សណ្ឋាគារ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ホテルアクテル名古屋錦 មានដូចជា៖ កន្លែងគេង, ញុំអាហារ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្ត愛知県