តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុង青森県

ホテル城ヶ倉

ホテル城ヶ倉 ឬក៏គេច្រើនហៅថា ក្រុងAomori ក្រុង青森県 ជប៉ុន។

ホテル城ヶ倉 ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កន្លែងស្នាក់នៅ, សណ្ឋាគារ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ホテル城ヶ倉 មានដូចជា៖ កន្លែងគេង, បារ, កាហ្វេ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្ត青森県