តំបន់រមណីយដ្ឋាន ទឹកជ្រោះ ឬទឹកធ្លាក់ នៅខេត្តបាត់ដំបង